8. Daniel Chaudy, SEB

SEB tror man har motionsrätt och tar sig rätten att diktera SLFFs stadgar.
Det har man inte.

>>Beslut som SEB obstruerar genom nedsätningen<<


>>Uteslutniningarna på årsmötet 2919<<


-Arbetsgruppen väljs för nedläggningen
-2018 års verksamhetsår underkänns, de fem som uteslutits är samma fem som SEB legitimerar dom firmatecknare.

-SEB har inte ens den firmatecknare med i sin ansökan im nedsättning som Årsmötet valde 2019.
- 300 000:- som avsatts 2019 för bl a juridiska hinder nedsätts också.

Konsumentansvarige Daniel Chaudy och SEB ersätter årsmötet 2019.
Det kallas Föreningsrättskränkning.
Denna föreningsrättskränkning övertas av Länsstyrelsen genom nedsättningen.


"SLFF

daniel.chaundy@seb.se (7 november 2019 kl. 15:22)

Till: arbetsgruppen@slff.nu

CC: stefan.tjeder@seb.se


Hej Alf, och övriga medlemmar i arbetsgruppen!


Detta blir vårt sista mail till er i det här ärendet. SEB har redan förklarat sin uppfattning och känner en viss uppgivenhet i anledning av det tonläge och de kommunikationsvägar du valt.
(1) Till undvikande av missförstånd har Stefan och jag agerat i enlighet med de instruktioner och behörigheter som gäller för oss internt. Vi har inga personliga värderingar eller åsikter i ärendet.


SLFF är en juridisk person. I förhållande till tredje man företräds föreningen, liksom andra juridiska personer, av sin styrelse.
(2) Medlemmarnas beslutanderätt utövas vid föreningsstämman vid vilken styrelsen utses.
(3) Att någon gör gällande att denne har fullmakt från x % av föreningens medlemmar innebär inte (även om det skulle vara 100 %) att denne äger företräda den juridiska personen, föreningen, i förhållande till utomstående. En fullmakt från föreningens medlemmar är inte detsamma som en fullmakt från föreningen. En fullmakt från föreningen utfärdas av den som har rätt att företräda föreningen i förhållande till tredje man, dvs. styrelsen.


(4)Arbetsgruppen menar att SLFF saknar styrelse. Mot detta finns ett påstående om att SLFF har en styrelse (som valts 20 mars 2018). Mot detta har i sin tur presenterats en uppsjö av argument. SEB kan mot denna bakgrund konstatera att SEB inte vet om SLFF har någon behörig styrelse.


(5)Arbetsgruppen menar att SLFF fattat beslut om avveckling och, som det får förstås, fördelning av föreningens tillgångar. Mot detta finns påståenden om att kallelser skett och beslut fattats i strid med föreningens stadgar (SEB har kunnat konstatera att det föreligger oklarheter i fråga om vilka stadgar som gäller för föreningen). Till detta kommer oklarheter rörande den rättsliga betydelsen av avvecklingsbeslutet och vilken behörighet ”Arbetsgruppen” lagligen har fått till följd av detta beslut (Arbetsgruppen kan rimligen knappast betraktas som varken styrelse, likvidator eller annan företrädare för juridisk person som är bekant inom svensk rätt). SEB kan mot denna bakgrund konstatera att SEB inte vet om Arbetsgruppen formellt har rätt att företräda SLFF och därvid instruera SEB i fråga om fördelningen av SLFFs medel.


(6)SEB har inget intresse av att ha kvar medlen. SEB har dock heller inget intresse av att ådra sig skadeståndsansvar genom utbetalning av medlen till obehörig aktör. SEB har lämnat ett förslag på en möjlig lösning på situationen men har inte fått något gehör för detta förslag.


(7) Utöver att det råder osäkerhet i fråga om SLFF har någon styrelse och om SLFF beslutat att avvecklas och vad detta i så fall innebär råder det vidare osäkerhet i fråga om vilka stadgar som gäller och om formatet för föreningsstämma – internetomröstningen. SEB har av detta skäl föreslagit att en fysisk stämma hålles.


Detta blir som sagt vårt sista mail. Vi kommer inte att kunna förtydliga mer än det som redan gjorts.


Daniel Chaundy


Daniel Chaundy

KlagomålsansvarigKommentarer:1. Det finns inga instruktioner i en bank som är överordnad föreningsrätten. SEB skulle hänvisat Thomas Schiechtl till Tingsrätten.

2. En stämma hölls 2019 som i brist på styrelse utsåg en arbetsgrupp för nedläggning av föreningen. Den arbetsgruppen har samma juridiska ansvar som en styrelse och står till svars inför föreningens medlemmars beslut. Det hölls inga andra stämmor.

3. Vi anför inga fullmakter. Arbetsgruppen är regelrätt vald på årsstämman 2019. 

4. >>En omfattande revision<< underkände verksamhetsåret 2018 som det mest kriminella i föreningens historia. Det finns inte som alternativ att utse någon som firmatecknare för 2018, eftersom hela verksamhetsåret 2018 underkändes av årsmötet 2019.
Thomas Schiectl och hans medlöpare uteslöts.


5. Arbetsgruppen påstår ingenting alls. Vi visar upp regelrätta omröstningar från årsmötet.

6. SEB har ingen motionsrätt till SLFF.

7. SEB föreslår ett "fysiskt möte". Det finns inget i våra stadgar som kräver ett fysiskt möte. Daniel Chaudys tar sig friheter i kraft av SEBs ekonomiska muskler. Även de pengar som avsatts för juridiska tvivel, 300 000:-, nedsattes till Länsstyrelsen, så föreningen stod barskrapad att väcka talan.