JO-anmälan 18 202305

Äspinge 20230530

 

 

Till
JO

Per Lennerbrandt
Box 16327,
103 26 Stockholm

 

JO-anmälan mot Länsstyrelsen i Stockholm
dnr 208-50101-2019 – nedsättning av Svensk lokförarförenings, SLFFs, fackföreningskassa.

Länsstyrelsen utreder ingenting enl. Förvaltningslagen och kommunicerar inte överhuvudtaget. Bilaga 1.

”Borgenärer”
Grunden för nedsättningen är tvivel mellan borgenärer.
Det finns inget sådant tvivel.
Medlemmarna har en fordran på föreningen, föreningen har en fordran på banken.
Det är föreningen som är borgenären och firmatecknaren som företräder föreningen gentemot banken.
Frågan om tvivel kring borgenärer går inte att pröva enligt §6 Lagen om nedsättning.
Nedsättningen är därför olaglig.
Länsstyrelsens enda ståndpunkt är att 9 medlemmar ska gå till tingsrätten för att avgöra rätt borgenär, när ingen av dessa ens är aktuella som alternativ. Man kan helt enkelt inte lagen som definierar borgenär.

”Tvist”.
Den andra delen, skulle vara att det fanns någon tvist i föreningen som skulle kunna handla om tvivel kring årsmötet 2019.

Vad anklagelsen består i är ännu inte klarlagd av Länsstyrelsen, som bygger sitt beslut på ett antagande om att årsmötet 2019 inte är korrekt.

Att en Länsstyrelse eller en bank påstår att det finns en tvist i SLFF är inget SLFF har med att göra.

Frågan är om årsmötet 2019 är legitimt eller inte.
Svaret är att årsmötet 2019 är det mest demokratiska i föreningens historia.
Det är inget SLFF behöver bevisa överhuvudtaget, för att 5 reviderade och uteslutna medlemmar skriver ett brev till en bank.

Ännu efter 4 år, har anklagelsen mot SLFF inte presenterats.
Föreningen behandlas sämre än häktade mördare och våldtäktsmän.


 

 


Länsstyrelsen har tagit emot en nedsättning från en bank i en fråga som föreningen inte har med att göra och sätter sig sen passiva och förväntar sig att föreningen ska lämna över SLFFs beslutanderätt till en tingsrätt!? Det förutsätter att föreningen vill kränka årsmötet 2019 och föreningsrätten. Det är naturligtvis helt uteslutet.

Den rättsliga vägen för att klandra ett årsmöte, för de fem som skrivit ett brev till banken är:
-Reservation på årsmöte.
-Klander stadgebrott i tingsrätt, med reservationen som grund.

Detta har ännu inte skett, och att Länsstyrelsen tillämpar omvänd bevisbörda och behåller SLFFs fackföreningskassa utan att klarlägga anklagelsen mot årsmötet 2019, saknar stöd i rättsordningen.
Så länge Länsstyrelsen inte delger föreningen skälen för att underkänna årsmötet 2019, så är nedsättningen inget annat än stöld.
SEB och Länsstyrelsen har samtliga dokument som krävs för att legitimera Margareta Olsson, enligt bankföreningens rekommendationer. Bilaga 2
Årsmötesbesluten 2019 Bil 3.

198 lokförare har en fordran på SLFF, som inte kan verkställas, därför att Länsstyrelsen låser föreningens fackföreningskassa.
SLFF, har en fordran på SEB som tagits över av Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen följer inte Förvaltningslagen i allmänhet och §5 i synnerhet.

Legalitet, objektivitet och proportionalitet

5 §   En myndighet får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen


 

Alf Carlsson
e.u. SLFF årsmöte 2019