Länsstyrelsen


Länsstyrelsens styrdokument är förvaltningslagen.

Åtgärder för att rätta till brister i en framställning

20 §

Om en framställning är ofullständig eller oklar ska en myndighet i första hand hjälpa den enskilde till rätta inom ramen för sin allmänna serviceskyldighet enligt 6 § andra stycket.

En myndighet får besluta att förelägga den enskilde att avhjälpa en brist som finns kvar, om bristen medför att framställningen inte kan läggas till grund för en prövning i sak. I föreläggandet ska det anges att följden av att det inte följs kan bli att framställningen inte tas upp till prövning.

Utredningsansvaret

23 §

En myndighet ska se till att ett ärende blir utrett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver.

En enskild part som inleder ett ärende ska medverka genom att så långt som möjligt ge in den utredning som parten vill åberopa till stöd för sin framställning.

Om det behövs ska myndigheten genom frågor och påpekanden verka för att parten förtydligar eller kompletterar framställningen.

När får man lämna uppgifter muntligt?Länsstrelsen gör INGENTING. Nada. Nothing,
Länsstyrelsen har inte ens fastställt adresserna till de 9 namn som felaktihgt kallas borgenärer.

Några enkla telefonsamtal till fem uteslutna medlemmar om deras ambitioner kring medlemmarnas pengar hade löst hela problemet.
Länsstyrelsen har fått alla kontaktuppgifte av mig.

MEN MAN GÖR I N G E N T I N G

Vad kan Länsstyrelsen göra på egen hand efter det att die untermensch i Högsta domstolen och Justitieombudsmannen avvisar SLFF:s krav?

15 §

En myndighet får begära att ett ombud ska styrka sin behörighet genom en skriftlig eller muntlig fullmakt. En sådan fullmakt ska innehålla uppgift om ombudets namn och uppdragets omfattning. Om ombudet får sätta någon annan i sitt ställe, ska även detta framgå av fullmakten.

Om ett ombud inte följer en begäran om att styrka sin behörighet genom en fullmakt, får myndigheten besluta ett föreläggande om samma sak. Ett sådant föreläggande får riktas till ombudet eller parten.

Om en handling som inleder ett ärende har skrivits under av ett ombud, ska det i föreläggandet anges att följden av att det inte följs kan bli att framställningen inte tas upp till prövning.


Det betyder att Länsstyrelsen kan begära en firmatecknarnas namn. adresser, protokoll etc, från SEB.
MEN SVINEN PÅ LÄNSSTYRELSEN GÖR I N G E N T I N G

Finns det EN ENDA paragraf som Länstyrelsen INTE bryter mot?

Legalitet, objektivitet och proportionalitet

5 §

En myndighet får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen.

I sin verksamhet ska myndigheten vara saklig och opartisk.

Myndigheten får ingripa i ett enskilt intresse endast om åtgärden kan antas leda till det avsedda resultatet. Åtgärden får aldrig vara mer långtgående än vad som behövs och får vidtas endast om det avsedda resultatet står i rimligt förhållande till de olägenheter som kan antas uppstå för den som åtgärden riktas mot.


Nedsättningen har INGET stöd i rättsordningen-
Länsstyrelsen är ALLT ANNAT än opartisk-
Åtgärden hindrar årsmötesbeslutet 2019 från att verkställas. 

Medlemmar, lokförare DÖR innan man får ut sin andel.

Om inte Länsstyrelsens fullständigt sinnessjuka agerande är det värsta övergrepp mot §5. så finns det ingen kriminalitet i Sverige.

Rättsligt är det Thomas Schiechtl och han fyra drängar från 2018, som ska driva ärendet mot SLFFs årsmötet 2019. Och man skulle gjort det i Tingsrätten, via reservationer på årsmötet 2019.
Men Thomas Schiechtl skrev ett brev till SEB, som sekretessbelade hela kontot, även för SLFF:s revisor.


Thomas Schiechtls drängar:
Alexander Fernlund (felaktigt anmäld firmatecknare, slutade som lokförare 2019)
Linus Källgren (felaktigt anmäld firmatecknare, svarar ej i telefon när jag ringer)
Peter Appelgren
Matti Blomstedt

I den mån rättssamhäller fungerar ska den dröjsmålsränta som uppkommer ytterst falla på dessa 5, som inkommit till SEB med ett osant intygande.
Dröjsmålsräntan är strax uppe i 1,5 miljoner svkr.

Ingen av dessa fem gör någonting mer än låter SEB agera nyttig idiot, som i sin tur får Länsstyrelsn i Stockholm att agera nyttig idiot, som i sin tur skyddas av:

Polis,

Tingsrätter,

Hovrätter,

Högsta domstolen,

Justitieombudsmannen

Åklagare,

Advokater,

Politiker,

Massmedia, inkl. alla.

De fem som ska försvara medlemmarnas intressen utifrån epitetet "Styrelsen" gör ingenting. SLFF:s styrelse för 2018 tycker det är bra att SLFF:s medlemmar förlorar sina pengar. Många över 30 000:-/pers.

Sverige nomineras till det mest korrupta landet i världen.

Motivering: Man vill ge intryck av att vara en rättsstat, men uppträder värre än den värsta ditatur.

Staten stjäl 4 917 145 kronor och 44 öre.
3 av4 medlemmar i arbetsgruppen som valdes 2019 har gett upp.
5 som kallar sig "styrelsen 2018", ledda av psykopat Thomas Schiechtel hånsskrattar åt 198 lokförare som förlorat hela sin fackföreningskassa.

Jag trodde det var ett dåligt skämt från början
Jag trodde att detta skulle klaras av, av vår beslutsprotokoll 2019.
Sen ville jag testa hur långt rättsstaten ville driva skyddet av SEB och Länsstyrelsen.

Men nu är jag djävligt trött på alla untermensch som sitter på välavlönade jobb, samtidigt som man gräver rättsstatens grav.