Medlemsinformation

Medlemsinformation.

Bakgrund.
2019 blev SLFF nedlagd.
Orsaken var att det inte gick att nominera en styrelse.
Orsaken till det var att nominerade individer steg av, när man fick en demokratiskt omröstad stadga man inte ville följa.

Två saker gjorde att de nominerade hoppade av:
-Stadgan krävde att styrelsen skulle skriva "e.u ...namn)
-Stadgan tillät inte dubbelt medlemsskap.

De nominerade ansåg att
-det vara "tjänstefel mot familjen, man kunde ju bli uppsagd" om man skrev under med namn. 
-"Dubbelt medlemsskap ingick i föreningsrätten" - Thomas Schiechtl
-"Att välja en styrelse i en demokrati, är att välja en diktatur" - Linus Källgren

Arbetsgruppen stod då med
1. En stadga som röstats fram genom tre omröstningar, med ambitionen att fördjupa demokratin. Klara begränsningar för styrelsen att ta oförankrade beslt och omröstningar över internet i större frågor.
2. Ingen styrelse som ville förverkliga medlemmarnas krav.

Stadgan §17 påbjuder nedläggning.
Det fanns inget val.

Årsmötesprotokollet reducerades till:

Protokoll Årsmöte
SLFF 20190315 – 20190416

Årsmötet hölls över internet och var öppet för samtliga medlemmar, som informerades löpande angående mötespunkter och beslut. Mötet var av karaktären direktdemokrati. Ombuden hade avskaffats och
omröstningar genomfördes genom aviseringar och personliga inloggningsuppgifter.
Föreningen stadfäste nya stadgar genom tre omröstningar och kallade till möte utifrån dessa stadgar.
Bilaga 1. >>Nya Stadgar<<
Arbetsgruppens stadga [ 27 ] (77.1%)
Gamla stadgan [ 8 ] (22.9%)
Beslut: Tredje gången gillt, röstar medlemmarna på Arbetsgruppens stadgar.
Reservationer: Inga.
Årsmötet ställdes utan styrelse, då fem medlemmar uteslöts under ett år.
Resultat av omröstning på SLFF:s årsmöte, angående ansvarsfrihet 2019-04-05.
5 styrelsemedlemmar utesluts idag från SLFF, med prövningsrätt om medlemskap i SLFF om 1 år.
Omröstning avslutad 2019-04-05, kl 14.20
Medlemmarna stängs av med omedelbar verkan.
Reservationer: Inga.
Då föreningen inte lyckats mobilisera en styrelse, trots 7 månaders ansträngningar, la föreningen ner sig
själv genom punkten 17.2.
§ 17 - Upplösning av föreningen
Motioner om upplösning av föreningen när antalet aktiva medlemmar överstiger 100, behandlas ej.
Nedläggning kräver:
1. a) 2/3 majoritet av antalet inlämnade röster.
b) två omröstningar med minst 6 månaders mellanrum
eller
2. att föreningen inte kan mobilisera en Föreningsstyrelse
 Kvarvarande kassa skall vid nedläggning gå till förening/organisation som verkar i SLFFs anda, inom eller utom Sverige. Förslag läggs fram till Föreningsstyrelsen som genomför en omröstning.(se not)

Årsmötet avslutades och en Avvecklingsgrupp på 4 personer valdes, samt två firmatecknare.
Alf Carlsson, Stig Auerbach, Rolf Gustafssaon och Alf Montan, känd som Arbetsgruppen valdes att leda
avvecklingen. med siffrorna 26-12.
Antal personer som röstat: 37
Omröstningen har avslutats: 18 April, 2019, 14:10
Reservationer: Inga.
Firmatecknare under avvecklingen, var för sig, är Mats Wistrand och Staffan Sundberg med siffrorna:
25 ja och 4 nej
Antal personer som röstat: 29
Omröstningen har avslutats: 25 April, 2019, 22:36
Reservationer: Inga.
Mötesordförande/ moderator
Alf Carlsson

Thomas Andersson
Sekreterare

Justeras
Mats Wistrand
Staffan Sundgren

Not.
Ett omfattande oväsen uppstod (som det alltid gör när det gäller pengar).
Hamnarbetarförbundet stod mot barncancerfonden, det ena uppfyllde kriteriet "SLFFs anda", det andra var ett egenkonstruerat flum.
Arbetsgruppen valde då att låta den enskilde själv avgöra frågan, och pengarna delades upp utifrån medlemsmånader. Men det krävde en stadgeändring, vilken kommunbicerades med SEBs Stefan Tjeder. Det var i dialogen med SEB som §17 formulerades om.

Två omröstningar kring stadgendringt med över en månads mellanrum, genomfördes, som möjliggjorde att medlemsmånader kunde ligga till grund för en utbetallning till individen.

Med detta lät sig medlemmarna nöja, och 182 av föreningens 198 medlemmar skrev individuella förbindelser på vilka krav man hade på föreningen, vilka godkändes av Arbetsgruppen efter, i vissa fall, motsridiga uppfattningar. 

Efter årsmötet övergick mötet till ett nedläggningsmöte.
Arbetsgruppen samtliga frågor ställdes till föreningens medlemmar, allt från vem som skulle leda nedläggningen, till vilka principer som skulle gälla för avvecklingen.


Parallellt med detta och med ytterst vaga informationer om vad det handlade om, skrev den uteslutne medlemmen Thomas Schiechtl, en internt välkänd psykopat, ett eget brev till SEB. Innehållet var helt okänt och än idag är brevet sekretessbelagt av SEB, trots att det utgör beslutsunderlaget för nedsättningen av SLFFs fackföreningskassa.
(Är brevet till SEB kriminellt, eller är det kriminellt att jag kallar Thomas Schiechtl psykoat. T o m Linus Källgren, Thomas Shiechtls lakej, kallar Thomas Schiechtl för psykopat.)
Thomas Schichtl var inte med på årsmötet och i hans värld har det inte funnits något möte eftersom han inte deltigit på något möte. Det är psykopatens logik.

Men fanns det något årsmöte 2019. Nedsättningen förutsätter att det inte fanns.

Detta är kallelsen till årsmötet 2019, gjord av ordföranden 2018.

SLFF
Verksamhetsåret 2018
Kallelse till Årsmöte 2019-03-25 och ca 10 dagar framåt.
Enligt SLFFs nya stadgar från 2018-12-18, kallas hela SLFF till årsmöte på vår
hemsida SLFF.nu. Mötet sker på SLFFs forum och öppnar upp för debatt, i början av
mars.
Årsmötet behandlar inga motioner, men motioner kommer att behandlas i omedelbar
anslutning till årsmötet.
Diskussionerna ska ledas av 3 moderatorer, som arbetar självständigt och även skall vara support. Inlägg som anses ligga utanför debatten kräver 2 av 3 moderatorer för att tas bort. När diskussionerna anses färdiga, färdigställer moderatorerna omröstningar, utöver de som stadgas i dagordningen.
Förslag på
3 moderatorer
1 sekreterare som sammanfattar besluten
2 justerare, tillika rösträknare
ska vara inne senast den 1 mars till adress: arsmote2019@slff.nu
Förslag till styrelseposter m.m, enligt stadgan ska vara stämman till del senast den 15
mars som skickas till adress: arsmote2019@slff.nu
Motioner ska skickas till adress: arsmote2019@slff.nu senast den 15 mars, för att säkerställa att den kommer med. Det är dock inget nödvändigt, då motioner behandlas över hela året.

Invänta nästa avisering, då ni registrerar ert deltagande.
Denny Olsson
Ordförande
Svensk lokförarförening 2018

Kallelsen gick ut till samtilga medlemma via Sms.

Skickat 23 feb.

2019

15:31:01 SLFF AVI Kallelse till årsmöte SLFF ! https://www.slff.nu/kallelse.html (Besvara inte

detta SMS)


Den nya stadgan som röstades fram 2018 öppnade upp för Internetmöte. Föreningen var liten och utspridd över hela landet, och kallelserna de senaste 10 åren var en blåkopia med ingen som helst koppling till stadgan. Vartenda möte de senaste 10 åren har varit olahlig utifrån stadgan och att man kallat ombud som inte varit ombud.

Det som hände 2019 var att "ombuden" togs bort (1 ombud per 50 hade gett 2 ombud på 99 medlemmar). Nu kallades istället samtliga medlemmar över internet, dels på ett diskussionsforum och dels genom aviseringar och omröstningar. Det som Arbetsgruppen såg var ett ständigt ökat deltagande i omröstningarna.
2019 var helt enkelt det mest demokratiska mötet i föreningens historia.
Vem som helst kunde formulera en omröstning, vilket också gjordes av ordf. 2018, Denny Olsson och kassör 2018, Mats Wistrand:
Mats ringde upp och sa "nu tar jag och Denny över nedläggningen".

OK, sa jag, gärna för mig, men detta måste medlemmarna rösta om eftersom SLFF är en demokratisk organisation, där Arbetsgruppen just nu har mandatet.

Omröstningen gick såhär:

2018 års Ordf. och kassör vill ta över nedläggningen, trots att deras mandat gått ut.

Vem ska leda avvecklingen av SLFF?

Arbetsgruppen                            [ 26 ] (68.4%)
Denny Olsson och Mats Wistrand[ 12 ] (31.6%)
Omröstningen har avslutats: 18 April, 2019, 14:10

Sen gjorde Denny Olsson och Mats Wistrand allt, för att diskreditera Arbetsgruppen.

Detta var dock helt ointressant för Arbetsgruppen, som hämtade alla direktiv till nedläggningen direkt från mötet 2019.

SEBs roll i nedläggningen-
-kravet på stadgeändring om fördelningen av kassan

-Man hämtade SLFFs värdepapper hos Läns försäkringar och likviderade tillgångarna, samt samlade föreningens tillgångar på ett konto

-Man godkände årsmötets firmatecknare Mats Wistrand och Sraffan Sundberg

SEBs närvaro.
Observera att alla beslut som Arbetsgruppen genomför förankras i omröstningar bland medlemmarna. (S.k. demokrati). Att Arbetsgruppen arbetar direkt på mandat från föreningsstämman och förankrar besluten i omröstningar, är inget som rubbar SEB. (Man menar att ”inte ens 100%...).
Mot slutet av SLFF:s överlevnad har Arbetsgruppen lyckats mobilisera absoluta majoriteter i alla frågor. Men detta rubbar inte banken.

Så här såg bankens sida ut. Bl a kan man se datumen för stadgeändringen, två datum krin en ändring.


Bilaga 1-bankens krav på föreningen i samband med nedläggningenBanken får

  • egen inloggning på föreningsstämman
  •  egen rubrik på föreningsstämman
  •  besked om vem som leder avvecklingen 
  • begärd omröstning om stadgeändring
  • besked om nedläggningens principer.Bilaga 2 - Nedläggningens principer, beslut. 53 av 99 röstberättigade.


Dessa 10 punkter formulerar besluten som sen leder fram till den enskilde medlemmens fordran på föreningen.Punkten 3 är säljordern till SEB


  • Banken säljer aktier och debiterar ca 10 000SEK för uppdraget..
                                                                                                                                    

20190608
                                                                                                          

FULLMAKT

Till

Jimi Almquist
jimi.almqvist@seb.se
SE Bank

Svensk lokförarförening, SLFF
org.nr: 802402-1399

Svensk lokförarförening ger SE bank fullmakt, att avsluta SLFF:s samtliga tillgångar i  Länsförsäkringar Bank för överföring till SE-bank.

Samtliga tillgångar ska avvecklas och insättas på SEB Enkla Sparkontot 5329-3300529 

 

Firmatecknare                                                                                                                                                 

Mats Wistrand                                                                                                                            
Staffan Sundberg

slff.kassoren@telia.com                                                                                    staffansundberg2000@yahoo.se

Tel: 070-535 29 45                                                                                              

Tel: 076-140 52 73 

 

Referens
Länsförsäkringar bank, Göteborg

Johanna Jensen, 031-632368 

 

Banken bekräftar säljorder

stefan.tjeder@seb.se

mån 3 juni 2019 16:26

till jimi.almqvist, mig

Hej igen, vi ska registrera en säljorder på fonder så att skatten frigörs pua firmatecknare, deklarationen blir ju dock inte förrän nästa år för innevarande beskattningsår även om man kan förbereda en heldel innan men kontrollupgifter skickas efter årsskiftet.

Därefter avvaktar vi stadgeändring innan vi kan gå vidare med nästa steg, dvs utfördelning av medel enligt ert godkända förslag och i linje med aktuella stadgar.


mvh
Stefan Tjeder

Det förs samtidigt samtal med Stefan Tjeder om att anlita en extern kassör och firmatecknare. Tanken dök upp då psykopaten Thomas Schiechtl anförde korruption mellan Kassör Mats Wistrand och revisor Kent Klingvall. Stefan Tjeder tyckte idën om extern kassör och firmatecknare  "var en mycket bra idé.

SEB får nu även resultatet av omröstningarna kring stadgan, bilaga 1 ovan och SLFF anmäller kassören och firmatecknaren som valts ut och acceoterat uppdraget 

Beslutet signeras av Arbetsgruppen.

Rolf Johnny Lennart Gustafsson
Signerat med BankID 2019-07-24 11:10 BankID Ref: f817bb86-75d9-4216-b1d8-efa0fd72b8b8
Alf Verner Carlsson
Signerat med BankID 2019-07-24 11:04 BankID Ref: b6d861e4-b95e-49aa-a693-5127111d6fee
Alf Montan
Signerat med BankID 2019-07-24 07:58 BankID Ref: c4d39dd5-fdbb-4c8f-8ffa-6313d8cc7446
STIG AUERBACH
Signerat med BankID 2019-07-24 01:30 BankID Ref: 328574a6-c43a-4f35-b40c-457133ce0764Banken accepterar plötsligt inte beslutet som fattats av medlemsmötet.

Men det är inte en nedsättning SEB vill ha i meningen "tvivel mellan borgenärer."
SEB vill bara inte stå för utbetalningarna till medlemmarna.

Stefan Tjeder ställer därför frågan till Alf Carlsson och Arbetrsgruppen:

stefan.tjeder@seb.se (14 november 2019 kl. 09:49)

Till: arbetsgruppen@slff.nu

Hej Alf och övriga i arbetsgruppen, som ni vet har vi ett ärende om att deponera pengar hos länsstyrelsen. För att detta ska vara komplett och för att de ska kunna hjälpa rätt individer att få pengarna, när de kommit med sitt avgörande, önskar de att vi även inlämnar en komplett förteckning med namn och adress (alternativt personnummer).

Har ni möjlighet att skicka över en sådan till mig eller Daniel för vidarebefordran till länsstyrelsen i Stockholm?

Den vi fått med enbart clearing räcker tyvärr inte.

Med vänlig hälsning

Stefan Tjeder”

 

Arbetsgruppens svar:

Banken får inte dessa uppgifter, eftersom nedsättningen är olaglig och en stöld,
men får ändå igenom nedsättningen.
SEB godkänner inte Arbetsgruppen, men vill att vi bekräftar nedsättningen med ID-handlingar till medlemmarna..

 

SEB vill både ha kakan och äta upp den.
Vid sin ansökan om nedsättning har SEB inte en anning om vilka namn man avser skapar tvivel om "rätt borgenär".SEB ansöker om nedsättning av SLFFs pengar.

Det är svårt att exakt spekulera i exakt vem som är råttan i sockerkakan, min spekulation är att detta blivit en intern visklek på SEB, som landat på kundansvarige Daniel Chaudys bord.

Daniel Chaudy drar kursiverade slutsastser.

SEB tror man har motionsrätt och tar sig rätten att diktera SLFFs stadgar.
Det har man inte.

-Arbetsgruppen väljs för nedläggningen
-2018 års verksamhetsår underkänns, de fem som uteslutits är samma fem som SEB legitimerar dom firmatecknare.

-SEB har inte ens den firmatecknare med i sin ansökan im nedsättning som Årsmötet valde 2019.
- 300 000:- som avsatts 2019 för bl a juridiska hinder nedsätts också.

Konsumentansvarige Daniel Chaudy och SEB ersätter årsmötet 2019. Daniel Chaundy tar helt enkelt över årmötets punkt på dagordningen 2020, som heter "ansvarsfrihet". Helt groteskt.
Det kallas Föreningsrättskränkning.
Denna föreningsrättskränkning övertas av Länsstyrelsen genom nedsättningen.
Brevet från Daniel Chaundy:

"SLFF

daniel.chaundy@seb.se (7 november 2019 kl. 15:22)

Till: arbetsgruppen@slff.nu

CC: stefan.tjeder@seb.se


Hej Alf, och övriga medlemmar i arbetsgruppen!


Detta blir vårt sista mail till er i det här ärendet. SEB har redan förklarat sin uppfattning och känner en viss uppgivenhet i anledning av det tonläge och de kommunikationsvägar du valt.
 Till undvikande av missförstånd har Stefan och jag agerat i enlighet med de instruktioner och behörigheter som gäller för oss internt. Vi har inga personliga värderingar eller åsikter i ärendet.

Kommentar:
Daniel Chuandy inleder brevet med "ditt tonläge" och har sen inga personliga värderingar. Daniel Chaundy: tror att bankens interna regler trumfar både föreningsrätten och svensk lag. Det är minst sagt häpnadsväckande.
SEB blandar sig i en konflikt som ägs och avgjordes på SLFF:s årsmöte 2019. 

SEB är inte och kan aldrig bli målsägare i en förening. Man driver tvist åt tredje part. 

Daniel Chuandy:

SLFF är en juridisk person. I förhållande till tredje man företräds föreningen, liksom andra juridiska personer, av sin styrelse.

Kommentar:
Detta är alldeles korrekt, under förutsättning att föreningen har en styrelse.
Vår förening har ingen styrelse. Det var liksom just det som var poängen i nedläggningen.
SLFF styrs direkt av årsmötet, och Arbetsgruppen, som valts för nedläggningen, hämtar alla sina beslut i omröstningar på medlemsmötet som följer efter årsmötet.
Och läs noga nu:
I förhållande till SEB företräds föreningen AV SIN FIRMATECKNARE.
Det finns alltså EN borgenär till SEB - Den juridiska personen SLFF, inte 9 som SEB anmäler i sin nedsättning.
SLFF:s firmatecknare som representerar borgenären har en relation till SEB:s firmatecknare, som företräder gäldenären. SLFF:s firmatecknare utsågs i juli 2019, SEBs firmatecknare är bankdirektör Stefan Tjeder.

Daniel Chaudy vet helt enkelt inte vad han yrar om, liksom Stefan Tjeder, som tror att medlemmarna är borgenärer till SEB.
Medlemmarna är borgenärer till föreningen, föreningen är borgenär till SEB.

Arbetsgruppen sitter alltså med två kraftidioter som inte kan lagen och sen beklagar sig Daniel Chaudy över "tonen".

Daniel Chuandy:

Arbetsgruppen menar att SLFF saknar styrelse. Mot detta finns ett påstående om att SLFF har en styrelse (som valts 20 mars 2018). Mot detta har i sin tur presenterats en uppsjö av argument. SEB kan mot denna bakgrund konstatera att SEB inte vet om SLFF har någon behörig styrelse.

Kommentar:
Daniel Chuandy hänger upp sig på styrelsebegreppet. SEB biter sig fast i okunnigheten, styr ut allt i öken på sin okunnighet och sekretessbelägger alla handlingar som har med SLFF:s konto att göra.
SEB tror att man har den rätten. En fullblodsidiot som Daniel Chuandy trumfarett helt årsmöte.

Daniel Chuandy:

Arbetsgruppen menar att SLFF fattat beslut om avveckling och, som det får förstås, fördelning av föreningens tillgångar. Mot detta finns påståenden om att kallelser skett och beslut fattats i strid med föreningens stadgar (SEB har kunnat konstatera att det föreligger oklarheter i fråga om vilka stadgar som gäller för föreningen).

Kommentar:
SLFF har kompletta handlingar från kallelser, sms-loggar, informationer och omröstningar, röstlängder m.m. , d v s ALLT som krävs för ett årsmöte 2019. Detta är det mest demokratiska mötet i föreningens historia, inkl. att omröstningarnas resultat är presenterade på minuten
Arbetsgruppen "menar" ingenting. Det finns inte ett kommatecken fel i det årsmötet och framförallt är det ingenting som SEB har ett dugg med att göra. Inte ett dugg.
En föreninga kan bara klandras genom reservation och ej beviljad ansvarsfrihet, medlemmen är målsägare och klandret ska ställas till tingsrätt. Det enda som finns är en icke beviljad ansvarsfrihet för de fem som SEB kallar "styrelsen 2018". Dessa uteslöts efter att ha begptt fler övergrepp mot flreningen än vad någon lyckats med i föreningens historia.

Så talan mot en förenings ska ske av medlem, den ende målsägaren, och klandret ska riktas till tingsrätt.

Daniel Chuandy:

(SEB har kunnat konstatera att det föreligger oklarheter i fråga om vilka stadgar som gäller för föreningen).

Kommentar: 
En idiot på SEB trumfar ett årsmöte?
En idiot på SEB sitter i sin kammare och drar slutsatser som redan dragits av en föreningens medlemmar och dessutom i samarbete med SEBs firmatecknare!?
Eftersom det inte föreligger några som helst oklarheter alls, skickade 149 av föreningens 198 medlemmar in en bekräftelse till SEB om att vald kassör/firmatecknare 2019 var SLFF:s kassör och firmatecknare 2019. 
Då ska man också komma ihåg att SEB avvisat en muntlig dragning, antingen på lokalt kontor i Skåne, det aktuella kontoret och huvudkontoret.
Idioten Daniel Chaundy trumfar ett helt årsmöte och lägger sen banksekretess på ärendet.

Daniel Chaundy:
Till detta kommer oklarheter rörande den rättsliga betydelsen av avvecklingsbeslutet och vilken behörighet ”Arbetsgruppen” lagligen har fått till följd av detta beslut (Arbetsgruppen kan rimligen knappast betraktas som varken styrelse, likvidator eller annan företrädare för juridisk person som är bekant inom svensk rätt). SEB kan mot denna bakgrund konstatera att SEB inte vet om Arbetsgruppen formellt har rätt att företräda SLFF och därvid instruera SEB i fråga om fördelningen av SLFFs medel.

Kommentar:
Årsmötet 2019 valde Arbetsgruppen för att avveckla föreningen. End of story.
Arbetsgruppen står till svars mot årsmötesbeslutet 2019 och har inga som helst juridiska förpliktelser mot SEB, mer än att anmäla en firmatecknare. Årsmötesbeslutet är medlemmarnas fordran på föreningen, sen har föreningen en fordran på SEB.


Daniel Chaundy:

SEB har inget intresse av att ha kvar medlen. SEB har dock heller inget intresse av att ådra sig skadeståndsansvar genom utbetalning av medlen till obehörig aktör. SEB har lämnat ett förslag på en möjlig lösning på situationen men har inte fått något gehör för detta förslag.

Kommentar:
SEB har ingen motionsrätt i SLFF. SEB föreslog ett nytt "fysiskt möte", vilket enligt gamla stadganh motivert två ombud (1 ombud per 50).
Årsmötet 2019 hade avskaffat ombudsmannasystemet och kallade samtliga medlemmar över internet. Daniel Chaundy kan väl därför med råge kallas totalt sinnessjuk.
Daniel Chaundy: sitter då med 149 av 198 medlemmar som skrivit en individuell bekräftelse på SLFF:s firmatecknare. Så vilket resultat ska denne kraftidiot förvänta sig av ett nytt fysiskt möte med 2 ombud (och ombud för vem då?)Daniel Chaundy:
Utöver att det råder osäkerhet i fråga om SLFF har någon styrelse och om SLFF beslutat att avvecklas och vad detta i så fall innebär råder det vidare osäkerhet i fråga om vilka stadgar som gäller och om formatet för föreningsstämma – internetomröstningen. SEB har av detta skäl föreslagit att en fysisk stämma hålles.


Kommentar:
Det är inte SEB som förslår en "ny fysisk stämma" från början.
Det är fem medlemmar i en illegal styrelse, som uteslutits 2019.

Daniel Chaundy:
Detta blir som sagt vårt sista mail. Vi kommer inte att kunna förtydliga mer än det som redan gjorts.


Kommentar:
Det enda Daniel Chaundy förtydligar är att han är en okunnig idiot.
Detta enda det betyder är  "vi gör vad fan vi vill med era pengar".


Den mest relevanta reaktionen på att någon stjäl en fackföreningskassa är att tömma några magasin i käften på Daniel Chaundy.
Men nu tror man att man lever i en rättsstat och att den rättsstaten åtminstone ska klara av att skydda en fackförening från att bli bestulen på sin fackföreningskassa.
Den rättsstaten existerar inte..


Daniel Chaundy

KlagomålsansvarigFortsättning följer