Rättsläget

Vilka fakta finns?


"Vägrar borgenär att mottaga erbjuden betalning av förfallen gäld"...
SLFF vägrar inte att kräva ut medlemspengar som byggts upp av föreningen sen 1997. Tvärtom har det lagts ned över 3 år för att Länsstyrelsen ska reagera.
Däremot har fem uteslutna medlemmar, som skrev att brev till SEB inte lagt två strån i kors för att försvara medemmarnas intressen.
Fem medlemmar VÄGRAR mottaga erbjuden betalning. (av den anledningen att man vet att man skrev ett brev till SEB enbart för att blockera utbetalningen. Man agerar alltså inte överhuvudtaget. SLFF som borgenären, kräver ut medlemmarnas pengar, de fem, av banken utsedda borgenärerna gör absolut ingenting.) se Thomas Schiechtl


SLFF är borgenären, det finns bara en borgenär.

Lagen säger: 

"där gäldenären ej vet eller bör veta vem som är borgenär."

Det betyder att det finns ingen laglig grund för nedsättningen. Nedsättningen är olaglig..

______________________________________________________________________________________________________________________Vi tittar på nedsättningsbeslutet.

1 §Vägrar borgenär att mottaga erbjuden betalning av förfallen gäld, som skall erläggas i penningar, eller är på grund av borgenärs bortovaro eller sjukdom eller någon annan av honom beroende omständighet gäldenären hindrad att verkställa betalning av sådan gäld, äge gäldenären fullgöra betalningen genom att för borgenärens räkning nedsätta beloppet hos länsstyrelsen.


Lag samma vare, där gäldenären ej vet eller bör veta vem som är borgenär, så ock där ovisshet råder om vem av två eller flera som är rätt borgenär samt gäldenären icke skäligen kan anses pliktig att på eget äventyr bedöma, till vilken av dem betalningen skall erläggas.Lag (1981:804).

Detta ska ansökan innehålla:

Av din ansökan ska det framgå

 1. minst en giltig grund för nedsättning av pengar
  saknas
 2. storleken på det belopp som ska betala
  4 917 145 kronor och 44 öre
 3. borgenärens namn och adress (om den är känd)
  saknas
 4. om du förbehåller dig rätten att återta beloppet eller inte.
  Ja förbockad i ansökan


Låt oss kombinera kravet i ansökan punkten 3 - adresser med kriteriet för nedsättningen.

 1. "icke skäligen kan anses pliktig att på eget äventyr bedöma, till vilken av dem betalningen skall erläggas."
 2. "borgenärens namn och adress (om den är känd)"


1. Föreningen är borgenären, två adresser.

Adressen till borgenären är 2018:
SLFF
C/O
Mats Wistrand

Folkungagatan 5

692 35 Kumla
Adressen til borgenären 2019
SLFF
C/O
Kent Klingvall

Östra Storgatan 30B

694 31 Hallsberg

SEB har samtliga protokoll kring anmälda firmatecknare, men har inte kommunicerat detta, varken till Tingsrätt eller till SLFFs officiella adress (som numera bara används av skatteverket för att på minna om att vi inte deklarerat).

Firmatecknaren är bankens kontakt med borgenären.
I övrigt har banken ingenting med SLFF att göra.


Firmatecknarens mandat för 2018 utgick mars 2019.


SEB har inte en aning om vad man sysslar med.
Detta är svaret på frågan om borgenärens adress.


Nedsättningens borgenärer, nio adresser.
"Styrelsen 2018"
Hitta.se
Thomas Schiechtl

Upplandsgatan 46113 28 Stockholm

Lägenhetsnummer1203 - 1 minut


Peter Appelgren - 24 pers, 1 minut

Alexander Fernlund - Ingen träff


Linus Källgren - 1 minut 

Bäckaskog 225882 91 Långsele


Matti Blomstedt - 1 minut 

Helge Björns Väg 10591 78 Klockrike

Ett maximalt utredningsarbete på 1 timme för banken att få ihop adresserna.
Det var för stort krav att ställa på banken.
*Vad banken menade i ansökan var att medlemmarna var borgenärerna.


Medlemmarna är borgenärer., 198 adresser.
(Detta var Länsstyrelsens uppfattning och grund för beslutet. Man uppmärksammade inte själva Tingsrättens dom på 9 borgenärer. Se nedan.)


Länsstyrelsen villkorar sitt beslut om nedsättning med att SEB måste inkomma med adresser till borgenärerna.
SEB återkommer med svaret: Vi har inte adresserna.
Länsstyrelsen återkommer då med beslutet att ändå genomföra nedsättningen, då man anser det orimligt att SEB ska inkomma med nio adresser. (De namn som Tingsrätten fastställer är borgenärer).
På frågan om vem Länstyrelsen menar är borgenären har inkommit två svar till SLFF:


Svar 1:

"Vad jag kan se finns det 199 borgenärer.Det finns en Robert Gustafsson i ansökan, som skulle kunna vara samma person som någon av de två Gustafsson som anges i listan över andelsberättigade, om så är fallet finns det 198 borgenärer.

Övrig information

Av Länsstyrelsens beslut 2020-01-10 framgår att när det råder ovisshet om vem av två eller flera som är rätt borgenär ska inte länsstyrelsen, utan att borgenärerna är överens, utbetala det nedsatta beloppet förrän det slutgiltigt avgjorts i domstol vem som är rätt borgenär.

Med vänliga hälsningarEwa Rosén


Enheten för förvaltning,
DeponeringarLänsstyrelsen StockholmBox 22067,
104 22 StockholmBesök:
Regeringsgatan 66
Telefon: 010-223 15 34


www.lansstyrelsen.se/stockholm"

Svar 2:

AB-RB-Deponeringar12:09 (för 13 minuter sedan)
tillmig

Hej,Dessa framgår av bilaga 2 i ansökan.


Magnus Österholm

Jurist enheten för förvaltning

Länsstyrelsen i Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Besök: Regeringsgatan 66

Telefon: 010-223 22 19

www.lansstyrelsen.se/stockholm


Bilaga 2: 
Thomas Schiechtl
Peter Appelgren
Alexander Fernlund
Linus Källgren
Matti Blomstedt

Länsstyrelsens lösning

6 §Har nedsättning föranletts av ovisshet om vem av två eller flera som är rätt borgenär, må länsstyrelsen icke utan att de äro därom ense till någon av dem utbetala det nedsatta beloppet, förrän genom dom i rättegång, som en av dem anhängiggjort mot den andre eller de övriga, eller genom förlikning eller på annat sätt blivit slutgiltigt avgjort vem som är rätt borgenär.Lag (1981:804).

SLFF har anfört "eller på annat sätt blivit slutgiltigt avgjort vem som är rätt borgenär." genom att hänvisa till årsmötet 2019:s beslut.

Mot detta anför Länsstyrelsen:


 1. Vi har inte visat att det är SLFF:s pengar
 2. Fackföreningsmötet är ogiltigt, det ska avgöras efter domen om nedsättning


Återsstår att gå till domstol för att avgöra vem av nio medlemmar som är rätt borgenär där ingen medlem någonsin och under inga omständigheter kan vara en förenings borgenär.


Som representant för SLFF, med uppdrag att lägga ned föreningen enligt årsmötesbeslut/stadgan  2019 har jag redan från början krävt en behörighetsprövning i förvaltningsrätten 3 ggr, men frågan har stoppats av Länsstyrelsen.
Som representant för SLFF, med uppdrag att lägga ned föreningen enligt årsmötesbeslut/stadgan 2019 har jag.

Ingen väg är oprövad, inkl polis, politiker, åklagare, massmedia etc.

För tredje gången vägrar HD prövningstillstånd. 

Mitt tålamod är slut.